base of price action: supply and demand zone

28 thg 8, 2013

base of price action: supply and demand zone


hoàn toàn với mục đích chia sẻ kiến thức, nhiều thứ cop nhặt từ các forum, và blog của anh tungtangcf, babypips, fx factory mà chưa xin phép :D

cơ bản về vùng supply demand thể hiện qua các pic:market fracture

Cơ bản giải thích về thuật ngữ fakey


Đa khung thời gian hỗ trợ cho việc xác lập 1 supply demand zone


inside bar, mother bar