[BIẾN ĐỘNG MỚI] CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI SỤP MẠNH TRƯỚC NGÀY CÔNG BỐ LÃI SUẤT